×
Meniu

Anunț recrutare personal medical

1 Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă

2 Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul: Asistent medical, secția transfuzie a sîngelui  – 1 post;

3 La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice:

Condiții generale:

 1. Dețin cetățenia Republicii Moldova;
 2. Dețin cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 3. Cunosc limba română scris și vorbit;
 4. Sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 5. Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 7. Îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 8. Îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condițiile specifice (Calificări profesionale):

 • Studii (obținute în conformitate cu legislația Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat și recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern):
 1. copia diplomei de studii medii de specialitate și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • Experiență profesională – cel puțin 2 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști;
 • Cunoștințe:
 1. cunoașterea prevederilor legislației Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv al Codului deontologic al lucrătorului medical și farmacistului;
 2. cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente, precum și a practicilor pozitive naționale și internaționale în domeniul medicinei;

      3. Abilități: de lucru cu informația, de organizare și coordonare a activităților, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal și scris);

      4. Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, inițiativă, flexibilitate, spirit de rezistență la efort și stres, tendința spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluționarea problemelor ordinare și extraordinare apărute, ținută și comportament corespunzător unui lucrător medical.

4 Conținutul dosarului de participare la concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs (anexa nr. 1);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;
 5. Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae;
 8. Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

Notă: Copiile documentelor nominalizate por fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

5 Data limită de depunere a dosarului: 11 aprilie 2022 inclusiv, ora 17.00.

6 Modalitatea de prezentare a dosarului (direct sau prin e-mail): Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

7 Numărul de telefon, adresa electronică și poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarelor:

 1. Telefon de contact: 076701906;
 2. Adresa electronică: sr_stefanvoda@ms.md
 3. Adresa poștală: MD 4201, or. Ștefan Vodă, str. Testemițanu, 1, serviciu resurse umane;
 4. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarelor – Ana Dodonov.